Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 
 

 

懲總退休組

 

 

2017年3月6日 至 4月24日

 

懲總退休組舉辦「淋巴排毒健身操」活動