Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

 

 

201723

 
 
 

 

懲總會務簡介會

地點:懲教署職員訓練院