Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 
 

 

懲總退休行山隊

 

 

2017年2月6日  聯席會議退休代表  新春行大運