Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

懲總會務簡介會

歡迎新入職人員加入本會

(懲教署職員訓練院)

2013年9月5日

 

回"研討會"

回"相片集"

回主頁