Hong Kong Correctional Services General Union

香港職工會登記局註冊編號(Hong Kong Union Registration No.) : TU 1036

 

 

 

2015年3月9日

地點:懲教署職員訓練院

 
 
 
懲總會務簡介會